Зареждам...
Общи условия

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Настоящите общи условия дават информация и съдържат правила за работа и ползване на уебсайта и се наричани по-долу за краткост Общи условия.

 

Сайтът sport4all.bg е собственост и се администрира от ОП „Спорт – Варна“.

 

За да ползвате услугите предоставени от ОП „Спорт – Варна“, Вие трябва да се запознаете и приемете посочените Общи условия.

 
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
 

1. Като специализирано звено към Община Варна, регистрирана като администратор на лични данни с Удостоверение № 0002980/30.07.2004 г., ОП „Спорт – Варна“ има право да обработва и съхранява личните данни на своите Потребители.

2. Информацията, идентифицираща конкретен Потребител и съдържаща се в базата данни на sport4all.bg, не се предоставя на трети лица, освен в случаите, когато това се изисква от оправомощените органи в съответствие с българското законодателство или когато е изрично разрешено от Потребителя.

 

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

1. Потребител е всяко лице, което е регистрирано в sport4all.bg и използва услугите, предоставени от сайта.

2. Потребителят попълва формуляр за регистрация и се съгласява с Общите условия.

3. Потребителят има право на достъп до информацията, която е въвел и възможност да я коригира.

4. За издаване на платежен документ и удостоверяване на плащането е задължително при регистриране Потребителят да предостави пълни и верни данни.

5. Потребителят се съгласява:

 • Да спазва добрият тон;
 • Да пише на кирилица;
 • Да не агитира към расова, полова или етническа дискриминация;
 • Да не поставя повтарящи се материали, коментари, текстове, снимки и видео материали.
 
 
ПРАВА НА ОП „СПОРТ – ВАРНА“

1. ОП „Спорт – Варна“ си запазва правото да променя настоящите Общи условия по всяко време, без предварително известие, като публикува допълнения и изменения в сайта.

2. При нарушаване на общите условия от страна на потребителя, ОП „Спорт – Варна“ има право да го санкционира и да ограничи и/или изтрие достъпа му до информация и услуги.

3. ОП „Спорт – Варна“ не носи отговорност за невярна информация, предоставена от Потребителя.

4. ОП „Спорт – Варна“ не носи отговорност за злоупотреби, вследствие на доброволно предоставени данни от страна на Потребителя на трети лица.

5. ОП „Спорт – Варна“ не носи отговорност при невъзможност за използване на част или цялата система и загубена информация, вследствие на технически причини.

 
КАК ДА РЕЗЕРВИРАМЕ?
ONLINE РЕЗЕРВИРАНЕ
 

1. За да резервирате, е необходимо да сте регистрирани в сайта и да притежавате дебитна или кредитна карта.

2. При регистрирането попълнете пълните си и верни данни на кирилица. Изискването за въвеждане на ЕГН е подчинено на изискванията на нормативните актове, с цел коректно издаване на платежен документ – фактура.

3. Ако желаете фактурата и билета да бъдат издадени на името на фирма, трябва в данните от регистрацията Ви в сайта, в „Тип на акаунта“ да бъде отбелязано „юридическо лице“ и да попълните: име на фирмата, Булстат, адрес, МОЛ.

4. Влезте в сайта с потребителското си име и парола, отидете на „Резервации“.

5. Резервирането на билет трябва да се извърши на името на член от отбора, който със сигурност ще се яви за игра с останалите.

6. Изберете желания обект и час и следвайте инструкциите.

7. Ако желаете фактура, моля отбележете това на предвиденото за целта място.

Фактурата ще бъде издадена в 3-дневен срок от резервирането он-лайн и можете да я получите в административния офис на ОП „Спорт – Варна“, гр. Варна ул.“Селиолу“ № 39А.

8. При успешно плащане системата генерира билет, който следва Вие да разпечатате.

9. Времевият диапазон, в който можете да извършите плащане за заявената резервация е минимум 15 минути. В случай, че системата не отчете транзакция в този период, то резервацията се отменя автоматично.

10. При резервиране на повече от два часа от една и съща група лица, резервациите се считат за турнир и се заплащат по цени за провеждане на организирани спортни прояви.

11. Достъп до игрището се предоставя единствено, ако лицето на чието име е резервацията се легитимира по определения ред и представи билет, който трябва да изглежда по следния начин:

 

БИЛЕТ № 0104084101

Обект: ОСРК МЛАДОСТ Съоръжение: ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ 1 Дата Час 20.04.2015 18:00

Брой часове
1
Стойност
30.00
 

КВИТАНЦИЯ КЪМ БИЛЕТ №

0104084101

 
Име:! '

Обект: ОСРК МЛАДОСТ Съоръжение: ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ 1 Дата Час 20.04.2015 18:00

Брой часове
1
Стойност
30.00

Дата на издаване: 16.04.2015,19:53

 
 

12. С този билет и с документ удостоверяващ самоличността Ви, ще се представите пред служителите на ОП ‚Спорт – Варна“. Вашият отрязък от билета трябва да пазите до напускане на игрището.

13. Лицето направило резервация носи отговорност за нанесените щети на общинските съоръжения по време на игра.

14. При неспазване на горепосочените изисквания, достъпа се отказва и сумата, платена при резервацията не подлежи на възстановяване.

15. Резервации се извършват само за следващите 7 календарни дни, като с всеки изминал ден 7-дневният период за резервиране се актуализира.

16. При възпрепятстване ползването на резервираното игрище по вина на предприятието (турнири, ремонти или в случай на бедствия и аварии), ОП „Спорт – Варна“ извършва служебно преместване на билета за друга дата и час, като за всеки конкретен случай, служител от предприятието ще се свърже с Вас.

17. При възпрепятстване ползването на резервираното игрище, притежателят на билета в срок до 3(три) дни преди деня на резервирания час следва писмено да заяви в деловодството на предприятието причината на невъзможността за ползване.

При основателна причина по преценка на ръководството на предприятието за неизползване на резервирания час, ползването на същия се премества за друга дата и час по реда за извършване на презаверки на билети.

18. При неявяване на клиент на резервираното игрище в съответния час, отпада правото за последващо ползване на закупения билет и сумата заплатена за резервацията не се възстановява.

19. ОП „Спорт – Варна“ не носи отговорност за неточни и погрешно извършени резервации от страна на потребителите.

 
Резервиране на касата в ОСРК „Младост“

1. При желание за резервиране на игрище на касата в ОСРК „Младост“, заплащането се извършва в брой.

2. Резервирането на билет трябва да се извърши на името на член от отбора, който със сигурност ще се яви за игра с останалите.

3. Касиерът въвежда предоставените от клиента лични данни в системата за резервиране и след заплащане в брой се издават билет и касов бон.

4. Ако клиента желае фактура, то може да получи същата в административния офис на ОП „Спорт – Варна“, гр. Варна ул.“Селиолу“ № 39А.

5. С издаденият билет и с документ удостоверяващ самоличността Ви, ще се представите пред служителите на ОП ‚Спорт – Варна“. Вашият отрязък от билета трябва да пазите до напускане на игрището.

6. Лицето, на чието име е издаден билета, носи отговорност за нанесените щети на общинските съоръжения по време на игра.

7. При неспазване на горепосочените изисквания, достъпа се отказва и сумата, платена за резервацията на подлежи на възстановяване.

8. резервации се извършват само за следващите 7 календарни дни, като с всеки изминал ден 7-дневният период за резервиране се актуализира.

9. При възпрепятстване ползване на резервираното игрище по вина на предприятието (турнири, ремонти или в случай на бедствия и аварии), ОП „Спорт – Варна“ извършва служебно преместване на билета за друга дата и час, като за всеки конкретен случай, служител от предприятието ще се свърже с Вас.

10. При възпрепятстване ползването на резервираното игрище, притежателят на билета в срок до 3(три) дни преди деня на резервирания час следва писмено да заяви в деловодството на предприятието причината на невъзможността за ползване.

При основателна причина по преценка на ръководството на предприятието за неизползване на резервирания час, ползването на същия се премества за друга дата и час по реда за извършване на презаверки на билети.

11. При неявяване на клиент на резервираното игрище в съответния час, отпада правото за последващо ползване на закупения билет и сумата заплатена за резервацията не се възстановява.

 
ТУРНИРИ

Спортните обекти се предоставят за ползване, за организиране на външни прояви – турнири, спортни празници, спортни мероприятия и др., по следния ред:

1. Организатора подава писмено заявление за мероприятието в деловодството на ОП „Спорт – Варна“ в срок от 14 (четиринадесет) календарни дни преди проявата.

2. Лицата, които провеждат организирани спортни прояви се запознават с Наредбата за обществения ред на Община Варна и в писмен вид декларират отговорността си да осигурят реда и безопасността на обекта, преди, по време и след проявата.

3. Организаторите на мероприятие, турнир и др., без знанието и одобрението на ОП „Спорт – Варна“ проявата се прекратява, стойността на закупените билети не се възстановява и се ограничава достъпа до услуги и информация на лицата направили резервациите.

 

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕЗАВЕРКА НА БИЛЕТ

1. Билети се презаверяват при следните случаи:

 • Наводнен терен;
 • Повреда в електрическото захранване (повече от 30 минути);
 • Силен ураганен вятър, придружен с пороен дъжд и грамотевици;
 • Обилен снеговалеж, заледен терен и снежна покривка;
 • Други форсмажорни обстоятелства.

2. За да бъде презаверен билет, е необходимо в резервирания от Вас час да се явите на обекта, за който се отнася билета. Длъжностно лице описва на билета причината, поради която ползването на игрището е невъзможно и поставя подпис и печат.

3. Билет без посочена причина, подпис и печат не подлежи на презаверка.

4. Презаверка на билет се извършва единствено на касата на ОСРК „Младост“.

5. Презаверка се извършва за обект, дата и час свободни за резервация в рамките на видимия седмичен диапазон на заетост на съоръженията от датата, на която се извършва презаверката.

6. Срок за презаверка на билет – 7 (седем) календарни дни.

7. При обявено бедствено положение срока за явяване на съответното игрище, за удостоверяване на причината за презаверка на билет е 3 (три) календарни дни.

8. Презаверка се извършва:

 • От лицето на чието име е издаден билета, срещу представен документ за самоличност;
 • От упълномощено лице, срещу представен документ за самоличност на лицето на чието име е билета;
 • От упълномощено лице, срещу представено писмено изразено желание от лицето, на чието име е билета за извършване на презаверка от преносителя на билета.

9. ОП „Спорт – Варна“ си запазва правото да извършва служебно преместване на часовете за ползване на обектите при непредвидени ситуации – ремонт, авария, турнир и др.

 
ДРУГИ

1. Забранява се: публикуването на порнографски, педофилски или други забранени от законодателството в Република България текстове, снимки и видео материали.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящите Общи условия са в сила от датата на утвърждаването им, като с отделна заповед на директора на ОП „Спорт – Варна“ магат да бъдат изменяни и допълвани.